Strona główna -> Aktualności

Różaniec do Granic Nieba

13.11.2020, Kategoria: Aktualności

W oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych odpowiedzieliśmy na ogólnopolską inicjatywę modlitewną Różaniec do granic nieba i tak codziennie od 1 do 8 listopada o godz. 20.00 spotykaliśmy się na modlitwie w intencji wynagrodzenia za grzechy aborcji, z prośbą o nawrócenie Polaków oraz przywrócenie nadziei, wiary i pokoju w obecnej sytuacji.

W obecności naszego Pana Jezusa Chrytusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie śpiewaliśmy Te Deum wychwalając Boga. Modlitwę kierowaliśmy do Boga Ojca i Dzieci Nienarodzonych .W Psalmie 51 prosiliśmy o zmiłowanie . Rozważalismy tajemnice bolesne razem ze świętymi Janem Pawłem II, Siostrą Faustyną św. Stanisławem Papczyńskim, Kardynałem StanisławemWyszyńskim, św. Maksymilianem Kolbe, ks. Franciszkiem Blachnickim, św. Ojcem Pio i Alicją Lenczewską. Prośby zanurzaliśmy w Litanii do Najświętszej Krwi Chrystusowej . Prosiliśmy dobrego Boga o ratunek śpiewając Suplikacje a na koniec naszą modlitwę kończyliśmy Apelem Jasnogórskim.
W ostatnim dniu naszej Wielkiej Narodowej modlitwy oddaliśmy się Najświetszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi w Akcie Zawierzenia.

Maryjo Królowo Polski
Jestem przy Tobie
Pamiętam o Tobie
i czuwam na każdy czas  
Amen

 

Modlitwa do Boga Ojca

Bądź uwielbiony Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, Stwórco wszelkiego
stworzenia. Ty jesteś Miłością i Źródłem miłości. Dziękuję
Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył! Dziękuję Ci także za życie
członków mojej rodziny, gdyż każdy człowiek jest wyrazem Twojego
błogosławieństwa dla mnie, mojej ojczyzny i całego świata.
Niestety my, grzesznicy, często nie potrafmy przyjąć, a niekiedy
nawet wprost odrzucamy ten Owoc Twojej miłości. Dlatego
bardzo przepraszam Ciebie za każdą zniewagę, jakiej dopuściłem
się odrzucając dar życia. Przepraszam za każde odrzucone przez
moich Rodakówdziecko poczęte, które jest przejawem obftości
Twojego miłosierdzia dla rodziców, krewnych i całego narodu.
Przepraszam Cię za każdego człowieka, który w jakikolwiek sposób
przyczynił się do odrzucenia miłości objawionej w zaistnieniu
nowego życia. Proszę o łaskę przebaczenia dla mnie, dla mojej
najbliższej rodziny, dla moich przodków i potomków. Jednocześnie
pragnę przyjąć do swego serca każde poczęte, a odrzucone
życie. Przyjmuję te dzieci, którym choć nie dano przyjść na ten
świat, to jednak żyją przed Twoim Obliczem. Nadaję im prawa
mojej rodziny i obywatelstwo mojej Ojczyzny. Przebacz nam i
udziel daru jedności.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(imprimatur N. 5375/2020)

Modlitwa skierowana do dzieci nienarodzonych

Wszystkie dzieci nienarodzone zabite w naszychrodzinach, te
o których wiemy i te, które są nam nieznane,przepraszamy was
i chcemy przyjąć do serca wasze przebaczenie.Prosimy, jeśli już
oglądacie Boga twarzą w twarz, wstawiajcie się za nami, by śmierć
nie miała dostępu do naszych rodzin. Prosimy omodlitwę za
Polskę i cały świat, by wrócił do Boga Ojca, naszegoStwórcy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
(imprimatur N. 5375/2020)

 Psalm 51

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łask awości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź niepr awość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej win y *
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem niepr awość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed T obą,
Abyś okazał się spr awiedliwy w swym wyr oku *
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążon y winą *
i jako grzesznika poczęła mnie matk a.
A Ty masz upodobanie w ukrytej pr awdzie, *
naucz mnie tajemnic mądr ości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty , *
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, abym usłyszał r adość i wesele, *
niech się r adują kości, które skruszyłeś.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
i zmaż wszystkie moje przewinienia.
Stwórz, Boże, we mnie ser ce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbier aj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi r adość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarn ym.
Będę nieprawych nauczał dr óg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Uwolnij mnie, Boże, od k ary za kr ew przelaną, †
Boże, mój Zbawco, *
niech sławi mój język spr awiedliwość Twoją.
Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić T woją chwałę.
Ofiarą bowiem Ty się nie r adujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiar ą jest duch skruszon y, *
pokornym i skruszon ym sercem Ty, Boże, nie gar dzisz.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
odbuduj mury Jeruzalem.
Wtedy przyjmiesz pr awe ofiary: dary i całopalenia, *
wtedy składać będą cielce na T woim ołtarzu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen

Akt zawierzenia Matce Bożej -sługi bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,
wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy
Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami
niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze
zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafa i cała Ojczyzna były
rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.


Akt zawierzenia Sercu Jezusowemu

Ja,... oddaję się i poświęcam Boskiemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oddaję Mu
swoją osobę i życie swoje, uczynki, przykrości i cierpienia, żeby żadnej cząstki swego
jestestwa więcej nie używać, jak tylko dla Jego czci, miłości i chwały. Taka jest nieodwołalna
wola moja, żeby całkowicie do Niego należeć, i wszystko czynić z miłości ku Niemu,
wyrzekając się całym sercem wszystkiego, co by się Jemu nie podobało. Dlatego Ciebie,
Najświętsze Serce, obieram sobie za jedyny przedmiot mej miłości, za opiekuna mego życia,
za rękojmię mego zbawienia, za lekarstwo za moją ułomność i niestałość, za wynagrodzenie
za moje grzechy całego życia i za pewne schronienie w chwili mej śmierci. Bądź przeto, Serce
pełne dobroci, moim usprawiedliwieniem wobec Boga, Twojego Ojca, i odwróć ode mnie
strzały słusznego gniewu Jego. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą ufność moją,
albowiem wszystkiego się obawiam ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast
wszystkiego się spodziewam od Twojej dobroci. Dlatego zniszcz we mnie wszystko, co Tobie
może się nie podobać lub sprzeciwiać. Niech czysta miłość Twoja, tak głęboko wniknie w
moje serce, bym nie mógł zapomnieć o Tobie, ani też oddalić się od Ciebie. Błagam Cię przez
wszystką dobroć Twoją, by imię moje zapisane było w Tobie, gdyż to tylko pragnę uważać za
szczęście swoje i swoją chwałą, żeby żyć i umierać jako Twój wierny sługa.
Amen.

Autor: Agata Wolak-Kowalik

Odwiedzin : 26625
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska