Strona główna -> Działalność
KIERUNKI DZIAŁANIA AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE

Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a
także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia
publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja
Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest
oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani.
Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Celem
jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym
życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu myślenia dojrzałego.

KSZTAŁTOWANIE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO SUMIENIA

    *      Codzienna lektura pisma Świętego.
    *      Wyznaczenie jednej, niedzielnej Mszy Świętej dla Akcji Katolickiej oraz pełne sakramentalne uczestnictwo wszystkich członków AK.
    *      Ożywienie liturgii poprzez utworzenie zespołów liturgicznych i muzycznych.
    *      Ożywienie modlitwy i kontemplacji np. poprzez upowszechnienie modlitwy brewiarzowej świeckich.
    *      Pogłębienie znajomości nauki społecznej Kościoła poprzez systematyczną lekturę dokumentów Kościoła.
    *      Organizowanie stałych spotkań formacyjnych.
    *      Organizowanie katechizacji dorosłych.
    *      Organizowanie dni skupienia i rekolekcji dla członków Akcji Katolickiej.
    *      Zaproponowanie lokalnych pielgrzymek Akcji Katolickiej do sanktuariów znajdujących się na terenie diecezji.

TROSKA O RODZINĘ I WYCHOWANIE
  
    *      Organizowanie spotkań rodziców z terenu parafii z psychologami, wychowawcami, katechetami oraz innymi kompetentnymi osobami, uświadamiających współczesne zagrożenia z jakimi spotykają się dzieci i młodzież.
    *      Uświadamianie rodzicom ich prawa do decydowania w sprawach nauczania i wychowania ich dzieci.
    *      Współpraca ze szkoła oraz czuwanie nad kierunkiem i poziomem nauczania poprzez uczestnictwo w Radach Szkoły.
    *      Organizowanie spotkań formacyjnych dla nauczycieli i wychowawców.
    *      Tworzenie internatów oraz szkół katolickich.
    *      Ochrona dzieci i młodzieży przed zepsuciem i deprawacją poprzez skupienie jej wokół parafii, organizując świetlice, kawiarnie, ośrodki kultury, kółka zaintereso­wań, rozgrywki sportowe, rajdy, wycieczki, ogniska, letni wypoczynek.
    *      Utworzenie Poradni Życia Rodzinnego.

ODNOWA MORALNA SPOŁECZEŃSTWA

    *      Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez zainicjowanie parafialnej grupy AA oraz Apostolatu Trzeźwości.
    *      Organizowanie poradnictwa dla osób uzależnionych od narkotyków.
    *      Propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez organizowanie uroczystości, zabaw i festynów bezalkoholowych.
    *      Zachęcanie do podejmowania zobowiązań abstynencji.
    *      Obrona życia poprzez prowadzenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
    *      Założenie księgi darów duchowych.

TROSKA O SZERZENIE MIŁOSIERDZIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

    *      Organizowanie i animacja dzieł charytatywnych.
    *      Koordynacja działań na rzecz ubogich rodzin w parafiach, wspólnie ze Stowarzy­szeniem Rodzin Katolickich i

Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

    *      Otoczenie opieką Parafialnego Oddziału AK przynajmniej jednej rodziny.
    *      Tworzenie domów samotnej matki.
    *      Organizowanie pomocy materialnej dla młodzieży uczącej się poprzez fundowanie stypendiów.

ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SPOŁECZNE I POLITYCZNE

    *      Zintegrowanie społeczności parafialnej poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z radami osiedla, radami gminy i innymi organizacjami działającymi na terenie parafii.
    *      Organizowanie spotkań formacyjnych i rekolekcji dla samorządowców.
    *      Organizowanie spotkań członków AK na szczeblu diecezjalnym z parlamentarzys­tami i samorządowcami.
    *      Zorganizowanie punktów poradnictwa prawnego, medycznego, pedagogicznego, rachunkowego i innych.
    *      Uruchomienie telefonu zaufania.
    *      Prowadzenie pośrednictwa pracy.

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

    *      Prowadzenie sklepów parafialnych.
    *      Zakładanie spółek prawa handlowego.
    *      Zakładanie fundacji.

PODJĘCIE DZIAŁAŃ W SFERZE KULTURY

    *      Podjęcie starań o utworzenie bibliotek i czytelni parafialnych.
    *      Tworzenie na terenie parafii wideoteki oraz wypożyczalni kaset video.
    *      Organizowanie klubów parafialnych.
    *      Rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez organizowanie obchodów świąt narodowych wykorzystując formy teatralne i muzyczne.
    *      Krzewienie tradycji i obyczajów ludowych poprzez organizowanie imprez kulturalnych oraz wycieczek mających na celu poznawanie społeczności lokalnych, ich historii, ważnych postaci związanych z tym terenem oraz pomników kultury.
    *      Uroczyste obchody odpustów parafialnych.

POZYSKANIE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU DLA DZIEŁA EWANGELIZACJI .

    *      Współpraca ze świeckimi środkami masowego przekazu.
    *      Tworzenie własnych wydawnictw, biuletynów Akcji Katolickiej oraz audycji radiowych.
    *      Współdziałanie w zakresie kolportażu prasy i książek katolickich np. poprzez tworzenie stałych punktów kolportażu.
    *      Wykorzystanie dla dzieła Ewangelizacji tablic reklamowych.
Odwiedzin : 45440
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska